Toetreding

Het Schoudernetwerk is een open netwerk. Hieronder vindt u de toetredingscriteria voor het lidmaatschap van het Schouder Netwerk Noord-Brabant. De leden van het Schoudernetwerk dienen te voldoen aan de volgende criteria:

 

Lidmaatschapscriteria

Het lidmaatschap is persoonsgeboden. Leden zijn individuele fysiotherapeuten, orthopeden en radiologen.
Niet meer dan drie fysiotherapeuten per praktijk kunnen zich aansluiten bij SNNB.
Het netwerk is open, met een beperkte instroom voor nieuwe fysiotherapeuten. Bepalend voor toetreding tot SNNB zijn de kwaliteiten en motivatie van het toetredend lid, de witte vlekken in de regionale verspreiding van het SNNB en de mogelijke toegevoegde waarde van het toetredend lid voor het SNNB. Het bestuur beslist over toelating van nieuwe leden.
Nieuwe leden kunnen eenmaal per jaar toetreden tot SNNB. Hiertoe dient een nieuw lid zich, met motivatie, aan te melden voor 1 november van het lopende jaar, voor toetreding tot SNNB per het nieuwe kalenderjaar.
De praktijk waar het lid werkt, voldoet aan de inrichtingseisen van het KNGF. 
Iedere fysiotherapeut lid van het SNNB is ingeschreven bij het CKR of het Keurmerk Fysiotherapie.
De fysiotherapeuten volgen de gedragscodes zoals beschreven in het KNGF Beroepsprofiel Fysiotherapeuten. 
Het lidmaatschap eindigt door opzegging door het lid, overlijden, stoppen met de uitoefening van het beroep fysiotherapeut, opzegging namens het netwerk. De betaalde contributie gelden worden niet teruggestort. Het bestuur kan hierop een uitzondering maken. Het bestuur beslist over de omvang en de toetredingscriteria van het SNNB.

Rechten van de leden

De leden gebruiken de netwerkactiviteiten om vakinhoudelijk up to date te blijven voor wat betreft kennis, inzicht, vaardigheden en attitude.
De leden gebruiken het netwerk, de website en de bijeenkomsten om het praktisch functioneren te optimaliseren. De leden participeren in de patiëntenstroom.  
De leden kunnen het SNNB-lidmaatschap gebruiken om het functioneren als fysiotherapeut te positioneren en profileren conform de ambities van de vereniging.  
Leden mogen het logo van SNNB voeren op hun website, social media en correspondentie.

Plichten van de leden

De penningmeester stuurt aan het begin van ieder kalender jaar de leden een factuur met de jaarlijkse 
contributie. De contributie dient binnen twee weken voldaan te zijn aan de vereniging. De hoogte van de contributie wordt, op voorstel van het bestuur, door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld. De leden zijn minimaal 75% aanwezig bij de algemene netwerkbijeenkomsten. De leden volgen de door het schoudernetwerk opgezette geaccrediteerde scholing. Het lid conformeert zich aan de door het SNNB opgestelde kwaliteitscriteria. 
Ieder lid levert een actieve bijdrage aan het netwerk door participatie in bestuur, één van de werkgroepen of
intervisiegroepen. Minimaal 50% van de behandelde patiënten van het aangesloten lid zijn patiënten met nek- en  schouderklachten met een minimum van 8 uur per week gedefinieerd a.d.h.v. diagnosecodes. Dit dient te  worden aangetoond na een jaar deelname aan het SNNB. Voor het jaar 2016-2017 geldt een percentage van  30% met een minimum van 8 uur per week.
De leden van SNNB behalen 40 accreditatie punten voor het CKR of Keurmerk Fysiotherapie door deelname aan schouder gerelateerde cursussen gedurende de registratie periode van vijf jaar.  
Ieder lid is verplicht deel te nemen aan intervisiebijeenkomsten conform de afgesproken werkwijze.  
Het niet voldoen aan deze voorwaarden/plichten betekent dat het bestuur kan besluiten deelname van het lid  op te heffen. 
In situaties van overmacht kan de begunstigde verzoeken om een tijdelijke ontheffing voor het voldoen van de voorwaarden/plichten. Leden gedragen zich als ambassadeur van de vereniging en dragen hun lidmaatschap met trots uit.
Aspirant Lid worden
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bedrijfsgegevens

*

U verwacht van ons een bevestiging van het Aspirant lidmaatschap

Indien minderjarig: Vul de naam & e-mailadres van een ouder/voogd in

©2019 Schoudernetwerk Noord-Brabant, specialisten in schouder fysiotherapie en manuele therapie | contact
Terug naar boven